အပိုင္း (၁) ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၊ ၀တ္စံုႏွင့္ ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္း

(၁.၁) ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္

 • သတ္မွတ္ထားေသာ (၈၀%) ျပည့္မွသာ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ရွိသည္။
 • စာသင္ခ်ိန္ (၃၀)မိနစ္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိပါက ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မရရွိနိုင္ပါ ။

(၁.၂) ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီျခင္း

 • ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာင္းမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ စာရင္းေပးသြင္းျပီးတက္ေရာက္ရပါမည္။
Subject 70 – 74 (%) 50 – 69 (%)
One Subject FOC (Q) FOC (Q)
Two Subject 20,000 Ks 30,000 Ks
Three Subject 30,000 Ks 40,000 Ks
Four Subject 40,000 Ks 50,000 Ks
Five Subject 50,000 Ks 60,000 Ks
Six Subject 60,000 Ks 70,000 Ks
Seven Subject 70,000 Ks 80,000 Ks
Eight Subject 80,000 Ks 90,000 Ks
Nine Subject 90,000 Ks 100,000 Ks

 တစ္ဘာသာထက္ပိုၿပီး ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါဇယား အတိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ၿပီး သတ္မွတ္ေပးေသာ အပတ္စဥ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 • မိမိသေဘာျဖင့္ အတန္းေျပာင္းလိုပါက ထိုဘာသာအတြက္ လက္ရွိသင္တန္း ေၾကး၏ (၉၀%) ျပန္သြင္းၿပီး တက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ေပးမည့္ အနီးဆံုးအပတ္စဥ္တြင္သာ တက္ေရာက္ရပါမည္။
 • မိမိဘက္မွအေၾကာင္းတစံုတရာျဖင့္ အတန္းဆိုင္းငံ့ထားၿပီး ျပန္တက္မည္ဆိုပါက (၆)လ ထက္ေက်ာ္လွ်င္ ျပန္တက္လို႔မရပါ။
 • လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာအတန္းမွ ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္ႏွင့္ အတန္းပိုင္ဆရာ ေထာက္ခံမႈရရွိၿပီးျဖစ္ရပါမည္။

(၁.၃) ေက်ာင္း၀တ္စံု

ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ  ေက်ာင္း ၀တ္စံု (Uniform) အျပည့္၀တ္ဆင္ရမည္။ ၀တ္ဆင္လာျခင္းမရွိလွ်င္ အတန္းထဲသို႔ ၀င္ခြင့္မျပဳပါ။

(၁.၄) ခြင့္တိုင္ျခင္း

 • သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ ခြင့္တိုင္ၾကားလိုပါက 09-5020302 09-797004988 သို႔ အမည္၊ အတန္း နွင့္ ခြင့္တိုင္ၾကားလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ တို႔ကို စာျဖင့္ စာသင္ခ်ိန္ နာရီ၀က္မတိုင္ခင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
 • ခြင့္တိုင္ခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၊ ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္းမရွိပါက Leave အျဖစ္သတ္မွတ္ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • ၾကာရွည္စြာအေၾကာင္းမဲ့ သင္တန္းပ်က္ကြက္မႈကို ေက်ာင္းဧ။္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မွ ေခၚယူေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အပိုင္း (၂)  စာေမးပြဲစည္းကမ္းႏွင္႔ ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္း

(၂.၁) အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္း

 • သင္တန္းတက္ေရာက္မူသည္ စုေပါင္းသင္တန္းတက္ရက္၏ အနည္းဆံုး (၈၀%) ျပည့္မွီရပါမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ညြန္ၾကားထားေသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သင္ခန္းစာမွတ္တမ္းတင္ျပျခင္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ရပါမည္။
 • သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္နွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမည္ပ်က္ မရွိသူျဖစ္ရပါမည္။
 • စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ First Mid-Term စာေမးပြဲေအာင္မွသာ Second Mid Term အား ေျဖဆုိခြင့္ရွိမည္။
 • Second Mid Term ေအာင္မွသာ Final exam ေျဖဆိုခြင့္ရွိသည္။
 • Hotel Management (6) Subjects နင္႔ Professional Class (Housekeeping, Front Office and Food & Beverage) အတန္းမ်ား တက္ေရာက္ ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ (80%) ျပည့္မွီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 (၂.၂) စာေမးပြဲ ျပန္လည္ေျဖဆုိျခင္း

 • အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္က်ရံွဴးခဲ့ပါက သင္တန္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ရက္တြင္သာ ျပန္လည္ေျဖဆိုရမည္။
 • F&B, FO, HK, Flight, Culinary ႏွင့္ B&P အတန္းမ်ားအတြက္ ပထမလ၀က္ ဒုတိယလ၀က္ စာေမးပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းကသတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲေၾကး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ အားျပန္လည္ ေပးသြင္းၿပီးေျဖဆိုရမည္။
 • Culinary and Bakery & Pastry, SBC အတန္းမ်ားအတြက္ Final Exam ေျဖဆိုရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက စာေမးပြဲေၾကး (၂၀၀၀၀) ျပန္လည္ေပးသြင္းၿပီး ေျဖဆိုရမည္။
 • F&B, FO, HK, Flight, Opera အတန္းမ်ား Final Exam ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက စာေမးပြဲေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျပန္လည္ေပးသြင္းၿပီး ေျဖဆိုရမည္။
 • Hotel Management ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမွ Presentation အတြက္သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ လာေရာက္တင္ျပျခင္းမရွိခ့ဲပါက (၂၅၀၀၀) က်ပ္ ေပးသြင္းၿပီး ျပန္လည္ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

 

အပိုင္း (၃) သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ ထုတ္ယူျခင္း

 • သင္တန္းမွ အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ အလိုက္စာေမးပြဲတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီစြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • Certificate ထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေပးမည့္ အမည္မွာ ေက်ာင္းအပ္ Application Form တြင္ျဖည့္သည့္ အမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိမိနာမည္တြင္စာလံုးေပါင္း အမည္အေျပာင္းအလဲရွိပါက ေက်ာင္းတက္ၿပီးႏွစ္ပတ္အတြင္း Reception သို႔ လာေရာက္အေၾကာင္း ၾကားရမည္။
 • Certificate ထုတ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စံု (Uniform) အျပည့္အစံု ႏွင့္ Passport Size (1.3” x 1.5”) ျဖင့္ရိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုကို ေက်ာင္း စတင္တက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္အတြင္း (၅)ပံု၊ Certificate လာေရာက္ ထုတ္ယူမည့္ရက္တြင္ (၅)ပံု၊ စုစုေပါင္း (၁၀)ပံု Reception သို႔ လာေရာက္၍ ယူေဆာင္လာေပးရပါမည္။
 • Certificate ကိုစာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးေနာက္ (၄၅) ရက္အၾကာတြင္ စတင္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အပိုင္း (၄)  ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ အေရးယူမႈ

ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ အေရးယူမႈကို အပိုင္း(၁)၊ အပိုင္း(၂)၊ အပိုင္း(၃) ဟူ၍ အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲျခားထားပါသည္။

(၄.၁) ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မိပါက ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 • သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း လူမႈေရးအရႈပ္္အရွင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းဧရိယာအတြင္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဧရိယာအတြင္း ခ်ိန္းေတြ႕ ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။
 • ေငြေၾကးႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္္းအား မိမိႏွင့္အတူထားရွိရန္ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈအား ေက်ာင္းမွတာ၀န္ယူေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • ေလွကားတြင္ ဆူညံစြာသြားလာျခင္း၊ စာသင္ခံုမ်ားအားပြတ္တိုက္ဆြဲျခင္း အစ ရွိေသာ ဆူညံသံမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။
 • ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။
 • သင္တန္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျပင္ပသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ျခင္း၊ ေစာင့္ခိုင္းျခင္းမ်ားကို အခန္း (၂၀၂) Reception ဧရိယာအတြင္းသာ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္။

(၄.၂) ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မိပါက သတိေပးစာ(Warning Letter) ေပးျခင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

 • လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳရရွိရန္ ေစလႊတ္ေသာ Training သြားေရာက္ေသာ အခါ Hotel မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိလိုက္နာၿပီး စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ Hotel (သို႔မဟုတ္) outside ပြဲသို႔သြားေသာ အခါ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္အားခမွအပ Service Money, Tip Money  မ်ားလံုး၀ မေတာင္းရပါ ။
 • သင္တန္းခ်ိန္အတြင္းစာသင္ခန္းထဲတြင္ စာသင္ၾကားျခင္းအား အေနွာင့္အ ယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ အတန္းေဖာ္ခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈပ်က္ေစရန္ ႀကံစည္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါရန္။
 • အမႈိက္မ်ားကို အမိႈက္ပံုးအတြင္းသို႕သာ စြန္႕ပစ္ပါရန္။
 • စာသင္ခန္းအတြင္း မည္သည့္ အစားအေသာက္မွ၊ မစားရပါ။
 • မိမိေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးသြားပါက ကာလတန္ဖိုးအတိုင္း အေလ်ာ္ျပန္ေပးရပါမည္။
 • သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဒူးေခါင္းထက္ေက်ာ္ေသာ ေဘာင္း ဘီတို၊ စကပ္တိုမ်ား၊ ဂါ၀န္တိုမ်ားႏွင့္ အက်ႌႀကိဳးတစ္လံုး လည္ဟိုက္ ေက်ာဟိုက္ အက်ႌမ်ား ၀တ္ဆင္ခြင့္လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။
 • ေက်ာင္းတြင္း business ေၾကာ္ျငာမ်ား ေၾကာ္ျငာခြင့္မျပဳပါ။

 

(၄.၃) ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မိပါက ေက်ာင္းမွထုတ္ ပယ္ျခင္းအထိ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • သင္တန္းခ်ိန္တြင္း၊ Hotel သြားေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း။
 • ေက်ာင္းပရ၀ုုဏ္ႏွင့္ သင္တန္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ အရက္ေသစာ၊ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတို႕ကို ေသာက္စားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိျခင္း တို႕အတြက္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္ လည္းေကာင္း အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • သူတစ္ပါးပစၥည္းအား ခိုးယူျခင္း၊ ယူေဆာင္ျခင္း။
 • လံုျခံဳေရးအရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စစ္ေဆးျခင္းကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံရပါမည္။

 

 • ဤစာအုပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ သင္တန္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 • စာအုပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းမွအခ်ိန္အခါႏွင့္ဆီေလွ်ာ္စြာ သင့္ေတာ္ သလိုေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး update ျဖစ္သည့္ star-resourcesacademy.com/std.gb/ ရွိအခ်က္ မ်ားျဖင့္သာဆံုးျဖတ္ပါမည္။
 • ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မေျပလည္ႏိုင္လွ်င္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍ ထိုစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏ အဆံုးအျဖတ္ သည္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။

Star Academy သို႔တက္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလမ္းညႊန္ပါ အခ်က္မ်ား အားလံုးကို ေက်ာင္းသားသည္ အလိုအေလ်ာက္ သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။