အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက 523200, 2304020, မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Email မွ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက – azt.pr@staresources.com သို႕ CV မ်ားေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

CV ကို လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက-
လိပ္စာ – အမွတ္ (၂၆၇)/ အခန္း (၂၀၂), ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕။
(၈/၅/၂၀၁၇) Monday ေနာက္ဆုံထားၿပီးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိင္ပါသည္။