– ၿပည္တြင္း ခရီးစုံ သြားလုပ္ငန္း (Domestic Tour) အတြက္ အေျခခံ သိမွတ္စရာမ်ား၊

– ၿမန္မာၿပည္တြင္းရိွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား နွင္႔ ့ ခရီးစဥ္စီစဥ္မႈမ်ား၊

– ခရီးစဥ္ေတြမွာ ၀န္ေဆာင္မႈနွင္႔ပတ္သည္႔အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပင္ဆင္သင္႔သလဲ၊

– ခရီးသြားတာ၀န္ခံ တစ္ဦးသိသင္႔သိအပ္ေသာ ေဒသႏၱရ ဗပာုသုတမ်ား၊ စသည့္တို႔ ေလ့လာရပါမည္။